Общи условия и правила за ползване на къща за гости „Двете къщи“:


 1. С направата на резервация клиентите на Къща за гости „Двете къщи“ заявяват, че са прочели, разбрали и са съгласни с настоящите Условия и правила за ползване. Същите се прилагат за всички лица, които използват услугите на къща за гости „Двете къщи“, с. Буйновци, независимо от това кой от групата е направил резервацията. Условията и правилата за ползване са поставени на достъпно място в къщата, както и на уебсайт www.dvetekashti.com.
 2. Настаняването се осъществява след 14:00 ч. на деня, от който започва престоя, а напускането до 12:00 ч. на деня, в който същият завършва. 

  При желание за настаняване в по-ранен или напускане в по-късен час, може да се свържете с нас на e-mail: info@dvetekashti.com.
 3. Къща за гости „Двете къщи“ може да бъде наета за не по-малко от 2 нощувки. 
 4. Къща за гости „Двете къщи“ си запазва правото да променя цените и минималните нощувки за официални и църковни празници.
 5. Гостите дължат минимум 50% от цената за резервираните нощувки поне 48 часа предварително, платена по банков път. Всички обявени цени са с включени туристически данък и данък добавена стойност.
 6. Броят на настанените лица в обекта (възрастни и деца) по време на престоя им в къща за гости „Двете къщи“ не трябва да надвишава броя на местата, посочени в резервацията, нито максималния капацитет на „Двете къщи“ – 20 души. 

  Ако, броят на гостите надхвърля броя на местата, посочени в резервацията или максималният капацитет на „Двете къщи“, направената резервация ще бъде анулирана, като гостите дължат обезщетение на собственика на „Двете къщи“ в размер на 30% от общата сумата за направената резервация.
 7. При настаняване гостите трябва да представят документи за самоличност (лична карта/паспорт),  за целите на вписването на нощувките в Единната система за турстическа информация към Министерството на Туризма във връзка със заплащането на съответния данък. 

  Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, ви уведомяваме, че личните данни, които ни предоставяте, се събират единствено във връзка с направата на резервация и задълженията ни по Закона за туризма да водим регистър с настанените туристи. Гарантираме поверителността на събраните лични данни и спазването на приложимат европейска и национална нормативна уредба.

  С приемането на настоящите условия, Вие декларирате съгласието си за за събирането, обработката и използването им. Имате право по всяко едно време да поискате информация за това какви данни съхраняваме за вас, с каква цел се съхраняват, както и за възможността за оттегляне на съгласието ви за бъдещ период на email: info@dvetekashti.com.
 8. За да гарантираме сигурността на гостите и да защитим имуществото си, осъществяваме видеонаблюдение в двора на Къща за гости „Двете къщи“, чрез което се записва видеообраз. Видеозаписите се съхраняват за срок от до един месец, освен ако законът не изисква друго.

  В определени случаи е възможно събраните за вас данни, включително направените видеозаписи, да бъдат разкрити на трети лица. Такова разкриване е възможно в следните хипотези: (1) с юрисконсулти във връзка със защитата на правните претенции на собственика на къщата; и (2) с компетентните държавни органи при разследване, проверка или друг надделяващ публичен интерес.

  В случай, че желаете да упражните правата си съгласно ОРЗД да получите повече информация относно осъществяваното видеонаблюдение, копие от събраните данни или тяхното изтриване, в случай, че не е налице интерес, налагащ продължаването на тяхното съхранение; както и ако подозирате, че до записите е осъществен нерегламентиран достъп или се използват за нелегитимни цели, може да се свържете с нас на на email: info@dvetekashti.com.

  Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, на уебсайта на Комисията - https://www.cpdp.bg/ или по ел.поща: kzld@cpdp.bg.
 9. Малолетни и непълнолетни лица не се настаняват в „Двете къщи“ без родител, настойник или попечител.
 10. В „Двете къщи“ не се допускат домашни любимци, с изключение на малки кучета (до 10 кг.) при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания, за което следва изрично да ни уведомите при направата на резервацията.
 11. Всички гости на „Двете къщи“ са длъжни да спазват разпоредбите на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община елена, приета с с Решение № 28/29.03.2018 г. на Общински съвет – Елена и всички други приложими нормативни и поднормативни актове. 

  При нарушаване на обществения ред (силен шум след 22:00 часа или друго) и подаден сигнал към служители на МВР, гостите на Къща за гости „Двете къщи“ носят цялата отговорност (наказателно-административна, гражданска и др.). Ако органите на реда съставят актове и/или наложат санкции, глоби и/или други административни наказания, предвидени в българското законодателство, те се покриват изцяло от гостите, извършили и/или отговорни за установените нарушения.
 12. Незаконни или неморални дейности, като хазарт, проституция, употреба на наркотици, употреба на пиротехнически средства, огнестрелни оръжия и др., са абсолютно забранени в „Двете къщи“.
 13. Собственикът на Къща за гости „Двете къщи“ не носи отговорност за произшествия с децата на гостите, настъпили в рамките на къщата и извън него. Доброто здраве и състояние на децата са отговорност на техните родители, попечители и/или настойници.
 14. Употребата на тютюневи изделия (с изключение на всякакви електронни цигари) е забранена в „Двете къщи“. Пушенето е разрешено на двора и на терасите, като изхвърлянето на всички отпадъчни материали следва да се извършва в определените за целта съдове.
 15. Всички лица настанени в „Двете къщи“ са длъжни да опазват материално-техническата база, да не предизвикват умишлено вреди и да не допускат настъпването на такива по непредпазливост, да използват всички технически съоръжения само и единствено според тяхното предназначение. При напускане на обекта клиентите са длъжни да го оставят в състоянието, в което са го заварили при настаняването им. 

  За всички нанесени материални вреди, действия или бездействия, които водят до унищожаването или повреждането на вещи в „Двете къщи“, гостите носят пълна имуществена отговорност, като заплащат стойността на увредените или унищожени вещи. При отказ от заплащане от страна на лицата, които са нанеслищети върху материално-техническата база на територията на туристическия обект, ще бъде потърсена отговорност по реда и условията на Закона за задълженията и договорите.
 16. При използването на санитарно-хигиенните възли в общите помещения и в спалните, трябва да сеспазват всички изисквания за използване им, както и да не се изхвърлят отпадъци в тоалетните чинии.
 17. Къща за гости „Двете къщи“ предприема всички мерки, за да осигури на гостите си приятен и безпроблемен престой. За всякакви проблеми по време нанаемния период е гостите могат да уведомят собственика или представител на собственика, които веднага ще се постараят да отстранят проблема. 

  С цел навременното удовлетворяване жалбата на гостите, молим за нея да бъде съобщено своевременно при възникване на проблема. В случай, че няма постъпили жалби по време на наемния период и престоя на гостите в туристическия обект, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си и поради това не са подали жалби към собственика на обекта.
 18. При напускане гостите на Къща за гости „Двете къщи“ са длъжни лично да върнат ключовете за къщата на администраторите ѝ и да ги уведомят за настъпването на всякакви вреди върху материално-техническата база по време на престоя им.